Anvendelse Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra PGP AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Definisjon Med "kjøper" menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en vare fra PGP AS. Priser Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift (mva/"moms") hvis ikke annet er bemerket.

 Prisendringer Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. PGP AS kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. PGP AS forplikter seg til å levere varen til avtalt pris. Produktinformasjon PGP AS vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra PGP AS eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor PGP AS fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. Mangler i leveranse Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til PGP AS i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget. Mangler/feil ved produkter Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til PGP AS hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom PGP AS gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges. Leveringstid Varer på lager leveres samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir leveringstiden lengre, normalt 2-3 dager ekstra. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. PGP AS vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Ordrens gyldighet En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved bestillinger per telefon, faks eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke PGP AS opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge PGP AS sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller PGP AS skriftlig/per e-post kansellerer ordren. Befraktning Alle varer til privatpersoner og firmaer sendes normalt med postoppkrav, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. PGP AS velger billigste befraktningsmåte, men står fritt i å velge annen befrakter. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse per Posten, vil en annen befrakter bli valgt av PGP AS. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for PGP AS blir belastet kjøperen. Alle påløpne gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.

Betaling/kreditt Tilnærmede fraktutgifter til den faktiske fraktkostnaden, pluss gebyrer, faktureres kjøperen sammen med leveransen av varen. Hvis befrakterfirmaet som, ikke kan tilby tjenesten tilsvarende Postens tjeneste "postoppkrav", må varen forskuddsbetales. Kreditt til privatpersoner gis kun etter minimum ettårs fast kundeforhold. Bedriftskunder kan innvilges kreditt ved at kredittsøknad utfylles og returneres sammen med siste års regnskap. Vår regnskapsavdeling vil da vurdere kreditt og kredittlimit. PGP AS forbeholder seg retten til å avslå enhver søknad om kreditt uten gi begrunnelse for avslaget. Ved kredittsalg gis det 10 dagers kreditt til firmaer/privatpersoner og 30 dagers kreditt til offentlige institusjoner. Det sendes ut 2 purringer for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette.

Salgspant PGP AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens §3-14 flg. Returrett Gjelder for privatpersoner: PGP AS følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i vesentlig samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper. Uavhentede leveranser Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges sum av følgende: 150 kroner i gebyr for uavhentet vare, dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Garanti Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til PGP AS med komplette manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.

Dokumentasjon ved forsendelser Alle forsendelser til PGP AS vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til PGP AS skal skje kostnadsfritt for PGP AS. Pakker som er sendt i oppkrav eller "mottaker betaler, frakt" vil ikke bli hentet ut.

Tvister Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo Byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.